Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 2753/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie z 2015-05-07

Sygn. akt II C 2753/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 maja 2015r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie Wydział II Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Krzysztof Świderski

Protokolant Piotr Wiśniewski

po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2015r. w Warszawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W.

o ustalenie

I.  Oddala powództwo w całości

II.  Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego

Sygn.akt II C 2753/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 03 września 2014 r. A. M. wystąpiła przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. z żądaniem ustalenia nieistnienia po stronie powódki obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla pojazdu marki A. (...) numer nadwozia (...) w okresie od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r.

W uzasadnieniu podniosła, iż w 2011r. został przywieziony z USA samochód powódki marki A., którego przez wiele miesięcy nie mogła zarejestrować. Wykupiła tzw. ubezpieczenie graniczne, a następnie po sprowadzeniu z USA oryginalnego dowodu rejestracyjnego pojazdu wydano powódce tymczasowy dowód rejestracyjny pojazdu. Jednak ani w decyzji o czasowej rejestracji pojazdu z dnia 5 marca 2012 r. wydanej przez Prezydenta Miasta S. ani w formie ustnej od pracowników Urzędu Miasta S. nie uzyskała informacji o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC od dnia czasowej rejestracji pojazdu, tj. od dnia 5 marca 2012r. Stąd też powódka nie miała wiedzy, iż w Polsce- odmiennie niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej- nawet nieużywany pojazd powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Powyższą informację uzyskała w Urzędzie Miasta S. dopiero w dniu rejestracji stałej pojazdu w dniu 2 lipca 2012 r. i dopiero w tym dniu zawarła stosowną umowę (pozew k. 2-7).

W odpowiedzi na pozew złożonej dnia 29 września 2014r. strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwany wskazał, iż już od dnia rejestracji czasowej pojazdu marki A. (...) nr rej. (...), tj. od dnia 5 marca 2012 r., na powódce spoczywał obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza wskazanego pojazdu (odpowiedź na pozew k. 18-19v.).

W dalszym toku postępowania strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W sierpniu 2011 r. powódka A. M. po wieloletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych powróciła do Polski przewożąc ze sobą jako mienie przesiedleńcze pojazd marki A. (...) numer nadwozia (...) nr rej. (...), pierwszy raz zarejestrowany w dniu 1 stycznia 2008 r. (zeznania powódki A. M., k. 50- 51; wydruk z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z dnia 3 lipca 2013 r., k. 26).

W związku z brakiem oryginału dowodu rejestracyjnego pojazdu, pojazd od jesieni 2011r. stał nieużytkowany na parkingu strzeżonym do dnia 2 lipca 2011 r. Kilka miesięcy zajęło powódce otrzymanie oryginału tego dokumentu. Powódka zawarła ubezpieczenie OC graniczne samochodu na okres 30 dni (od 10 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r.) po upływie ważności którego zawarła kolejne ubezpieczenie również na 30 dni (zeznania powódki A. M., k. 50- 51; zeznania świadka W. M., k 61-61v., umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, k. 8).

W dniu 5 marca 2012 r. powódka A. M. zarejestrowała czasowo pojazd marki A. (...) numer nadwozia (...) nr rej. (...) (decyzja o rejestracji czasowej, k. 9; zeznania powódki A. M., k. 50- 51; zeznania świadka W. M., k 61-61v.; wydruk z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z dnia 3 lipca 2013 r., k. 26).

W dniu 2 lipca 2012 r. zarejestrowała tenże pojazd na stałe. Samochód od II połowy 2011r. do dnia 02 lipca 2012r. stał na parkingu strzeżonym (decyzja o rejestracji stałej, k. 10; polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC, k. 11; zeznania powódki A. M., k. 50- 51; zeznania świadka W. M., k 61-61v.).

Pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r. pozwany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w związku z otrzymanym zawiadomieniem o przeprowadzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. czynności kontrolnych dotyczących spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu marki A. nr rej. (...) za 204 rok, wezwał powódkę do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie w roku kontroli umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub potwierdzających brak obowiązku zawarcia umowy takiego ubezpieczenia albo do uiszczenia opłaty za niespełnienie powyższego obowiązku w kwocie 3.000 zł (wezwanie, k. 12, zawiadomienie k 24-25).

W piśmie z dnia 18 czerwca 2014 r. powódka przesłała do pozwanego dokument zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dniu 2 lipca 2012 r. oraz decyzję o rejestracji w tym dniu pojazdu marki A. nr rej. (...) (pismo, k. 13)

Pismem z dnia 28 lipca 2014 r. pozwany przeprowadziwszy analizę przesłanych przez powódkę dokumentów stwierdził, iż pojazd marki A. nr rej. (...) został zarejestrowany w dniu 5 marca 2012 r., natomiast umowę ubezpieczenia, wbrew obowiązkowi, zawarto dopiero w dniu 2 lipca 2012 r. (pismo, k. 14).

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na wyżej wymienionych dowodach, w tym dowodach z dokumentów, albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione osoby, w stosownej formie, zaś żadna ze stron nie kwestionowała ich wiarygodności.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo jest niezasadne.

Zgodnie z przepisem art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości / Komentarz do art.189 kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III./. W związku z nałożeniem na powódkę przez pozwanego opłaty za brak ubezpieczenia OC pojazdu i wzywania do jej uiszczenia powódka w niniejszej sprawie ma interes prawny w ustaleniu nieistnienia wobec niej obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu.

Stosownie do treści art. 23 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2013.392.t.) posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Stosownie do ust. 2 w/w art. przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu

Dla określenia pojęcia posiadacza pojazdu trzeba się posiłkować treścią stosownych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących posiadania (art. 336 k.c. i n.). Chodzi tu zatem o osobę, która faktycznie włada pojazdem mechanicznym. Bez znaczenia jest, czy włada w zakresie odpowiadającym prawu własności jako posiadacz samoistny czy też innemu prawu: ograniczonemu prawu rzeczowemu (użytkowania, zastawu) lub obligacyjnemu (najmu, dzierżawy, leasingu) - jako posiadacz zależny.

W przedmiotowej sprawie niekwestionowanym był fakt nie zawierania przez powódkę umowy ubezpieczenia OC przedmiotowego pojazdu w okresie od dnia 05 marca 2012r. do dnia 01 lipca 2012r.

Jedną z cech własności jest posiadanie przedmiotu tegoż prawa, zaś zgodnie przytoczonym uprzednio art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…)., to na posiadaczu pojazdu spoczywa obowiązek jego ubezpieczenia. Z przedmiotowego przepisu wynika, iż to sam fakt posiadania, a nie eksploatacja pojazdu, warunkuje powstanie obowiązku ubezpieczenia. Stan techniczny pojazdu uniemożliwiający jego poruszanie się nie wyklucza powstania szkód związanych wysiadaniem, wsiadaniem do niego, czy też garażowaniem, o czym świadczy treść art. 34 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…). Zgodnie ze wskazanym artykułem z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Punkt 2 tegoż artykułu stanowi, iż za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego, zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. Zatem dla obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu nie ma wpływu czy pojazd jest używany, czy też brak korzystania z pojazdu i jego postój na parkingu.

Odnośnie chwili powstania obowiązku ubezpieczenia pojazdu wskazać należy na treść art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…)., wedle którego posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Jednocześnie zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012.1137), czasowej rejestracji dokonuje się z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu. Czasowa rejestracja pojazdu z urzędu następuje w wypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia lub uzupełnienia dokumentów; jest ona możliwa po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu.

Ustawa nie różnicuje rodzaju rejestracji pojazdu, a mając na względzie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Dowód rejestracyjny wydawany jest w przypadku rejestracji stałej, zaś pozwolenie czasowe jest wydawane w przypadku czasowej rejestracji pojazdu. Ta ostatnia okoliczność miała miejsce w niniejszej sprawie. Fakt zarejestrowania samochodu czasowo stwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu tak jak zarejestrowanie (stałe).

Zatem na powódce ciążył obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdu OC już od dnia 05 marca 2012r. tj. tymczasowej rejestracji pojazdu. Fakt braku wiedzy powódki o powyższym obowiązku nie zwalniał z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla jej pojazdu marki A. nr rej. (...) w okresie rejestracji czasowej, tj. w okresie od 5 marca 2012 r. do 1 lipca 2012 r.

Mając powyższe na względzie powództwo zostało oddalone, o czym orzeczono jak w pkt I. orzeczenia.

Z uwagi na charakter niniejszego postępowania, mając na względzie wieloletni pobyt powódki za granicą i sprowadzenie zza granicy pojazdu, podjęcie przez powódkę szeregu czynności związanych z uregulowaniem sytuacji pojazdu, Sąd na podstawie art. 102 kpc odstąpił od obciążania powódki obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego na rzecz strony pozwanej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Łuczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Świderski
Data wytworzenia informacji: