Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 2319/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie z 2013-10-17

Sygn. akt II C 2319/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2013 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski

Protokolant: Wioletta Smuga

po rozpoznaniu w dniu 03 października 2013 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J. (1)

przeciwko R. W. komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

o zapłatę

1.  Oddala powództwo w całości

2.  Zasądza od powódki J. J. (2) na rzecz pozwanego R. W. kwotę 2.417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego

Sygn. akt II C 2319/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 27 listopada 2012r. J. J. (1) , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wystąpiła przeciwko Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Woli w Warszawie R. W. z żądaniem zapłaty na rzecz powódki kwoty 17.220,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 26 września 2012r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, iż dochodzona pozwem kwota stanowi odszkodowanie z tytułu poniesionych przez powódkę kosztów zastępstwa prawnego w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez pozwanego Komornika pod sygnatura akt Km 18969/11 bez tytułu prawnego (pozew k. 2-10).

W odpowiedzi na pozew wniesionej dnia 18 stycznia 2013r. strona pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Wskazał, iż tytuł wykonawczy stanowiący podstawę wszczęcia egzekucji uprawniał do podjęcia stosownych czynności zarówno wobec R. T. jak również wobec J. J. (1). Ponadto wniósł o przypozwanie do wszczętego postępowania ubezpieczyciela pozwanego - (...) S.A. II Oddział w W. (odpowiedź na pozew k. 92-94).

Zawiadomione o toczącym się postępowaniu (...) S.A. II Oddział w W. nie zajął stanowiska i nie przystąpił do udziału w sprawie. (zpo zawiadomienia k 104)

W dalszym toku postępowania strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Warszawie pod sygnaturą akt III C 2511/01 dnia 15 lutego 2002r. zasądził od J. J. (1) na rzecz B. K. kwotę 50.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 11 października 2001r. do dnia zapłaty. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie III Co 112/10 Sąd nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci wskazanego wyżej wyroku przeciwko małżonkowi dłużniczki- R. T. z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową. Orzeczenie to zostało zaopatrzone w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2011r.

Tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia z dnia 14 kwietnia 2011r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności został przedłożony w dniu 21 grudnia 2011r. przez wierzyciela do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Woli w W. R. W. z żądaniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko R. T.. Wierzyciel wniósł o skierowanie egzekucji przeciwko R. T. z majątku wspólnego małżonków R. T. oraz J. J. (1) oraz o przeprowadzenie egzekucji z udziału (2/4) w nieruchomości położonej w gminie L., w miejscowości M. ( KW (...)), jako stanowiącej składnik majątku wspólnego R. T. oraz J. J. (1) (wniosek k.1-3 akt Km 18969/11).

Dnia 03 stycznia 2011r. Komornik wystosował wobec R. T. oraz J. J. (1) zawiadomienia o wszczęciu postępowania Km 18969/11 z wniosku B. K. (pisma k. 37, 39 akt Km 18969/11). Zawiadomienia wróciły nie podjęte (k.42 v akt Km 18969/11).

W dniu 12 stycznia 2012r. pełnomocnik wierzyciela wskazał Komornikowi numer rachunku bankowego, względem którego winna zostać skierowana egzekucja (k.73 akt Km 18969/11).

Dnia 16 marca 2012r. Komornik zarządził otwarcie oraz przeszukanie lokalu przy ul. (...) w M. (k.89 akt Km 18969/110).

J. J. (1) zawarła w dniu 15 maja 2012r. z Kancelarią (...) umowę na podstawie której miała być reprezentowana przez Kancelarię w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek wierzyciela B. K. pod sygnaturą akt Km 18969/11 (k.80-83).

Pełnomocnik wierzyciela pismem wniesionym do organu egzekucyjnego dnia 21 maja 2012r. uzupełnił uprzednio złożony wniosek o wszczęcie egzekucji poprzez jej skierowanie również przeciwko J. J. (1). Wskazał, iż taka forma egzekucji była pierwotnym zamierzeniem wierzyciela ( pismo k.96 akt Km 18969/11).

Pismem z dnia 28 maja 2012r. J. J. (1) wniosła o umorzenie postępowania prowadzonego pod sygnaturą Km 18969/11 wskazując, iż egzekucja przeciwko dłużniczce została wszczęte bezprawnie, bowiem jedynie na podstawie tytułu wykonawczego wystawionemu przeciwko małżonkowi dłużniczki, jak również pomimo braku takowego wniosku wierzyciela, bowiem pierwotny wniosek był skierowany jedynie przeciwko K. T. (wniosek k. 102-107 akt Km 18969/11). Przedmiotowy wniosek został oddalony przez Komornika postanowieniem z dnia 04 czerwca 2012r. (postanowienie k.154 akt Km 18969/11).

Skutkiem wniosku J. J. (1) Sąd Rejonowy w Piasecznie pod sygnaturą akt I Ns 565/08 postanowieniem z dnia 13 czerwca 2012r. zawiesił postępowanie egzekucyjne Km 18969/11. W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, iż egzekucja na obecnym etapie byłaby przedwczesna z uwagi na brak wcześniejszego sądowego podziału majątku wspólnego R. T. oraz J. J. (1) (postanowienie k. 160-162 akt Km 18969/11). Tego samego dnia Komornika ustalił koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.822,26 zł, jak również dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużniczki (pisma k.166-167 akt Km 18969/11).

O treści postanowienia w sprawie I Ns 565/08 dłużniczka poinformowała Komornika dnia 14 czerwca 2012r. (pismo k. 169 akt Km 18969/11), który stwierdził zawieszenie postępowania egzekucyjnego postanowieniem z dnia 21 czerwca 2012r. (k.177 akt Km 18969/11).

Skutkiem skargi dłużniczki z dnia 31 maja 2012r. (k. 193 akt Km 18969/11) Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie wszczął postępowanie pod sygnatura akt II Co 1529/12. Dłużniczka wniosła o wydanie zarządzenia zobowiązującego komornika do wstrzymania wykonania czynności egzekucyjnej polegającej na otwarciu oraz przeszukaniu lokalu położonego przy ul. (...) w M..

Z kolei skargą z dnia 21 czerwca 2012r. J. J. (1) wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piasecznie z żądaniem uchylenia dokonanego przez Komornika w toku postępowania Km 18969/11 zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz z żądaniem umorzenia postępowania egzekucyjnego (skarga k. 209-216 akt Km 18969/11). Postępowanie wszczęto pod sygnaturą akt I Co 1671/12.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli postanowieniem z dnia 27 lipca 2012r., w trybie art. 759 par.2 kpc uchylił czynności Komornika Sądowego podjęte w stosunku do dłużniczki J. J. (1) w sprawie Km 18969/11, jak również nakazał Komornikowi umorzyć postępowanie w stosunku do dłużniczki (postanowienie k.298 akt Km 18969/11). Z kolei postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2008r. Komornik uchylił postanowienie z dnia 13 czerwca 2012r. uwzględniając w całości skargę stanowiącą przedmiot rozpoznania przed Sądem Rejonowym w Piasecznie pod sygnaturą I Co 1654/12, dlatego też postanowieniem z dnia 14 września 2012r. Sąd Rejonowy w Piasecznie umorzył postępowanie w przedmiocie skargi na czynność komornika.

Pismem wniesionym dnia 11 września 2012r. dłużniczka, a powódka niniejszego postępowania wystąpiła do Komornika Sądowego R. W. z żądaniem naprawienia szkody powstałej w postaci konieczności uiszczenia kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 14.000,00 zł, na skutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego pomimo braku tytuł egzekucyjnego oraz wniosku w tym przedmiocie (pismo k.304-305 akt Km 18969/11).

Postanowieniem z dnia 19 września 2012r. Komornik umorzył postępowanie w sprawie Km 18969/11 w stosunku do dłużniczki J. J. (1) (postanowienie k. 310 akt Km 18969/11).

Komornik odmówił wypłaty żądanej kwoty wskazując, iż przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej Komornika jest bezprawność podjętych czynności, zaś czynności przedsiębrane przeciwko J. J. (1) miały podstawę w tytule wykonawczym wydanym pod sygnaturą akt III C 2511/01 (pismo k. 316 akt Km 18969/11). W dalszym toku organ egzekucyjny podtrzymał dotychczasowe stanowisko odnośnie zwrotu kosztów zastępstwa prawnego (pisma k. 78-79).

Wskazane powyżej czynności w toku postępowania egzekucyjnego zarówno przed Komornikiem, jak również przed sądem właściwym były wykonywane przez profesjonalnego pełnomocnika zgodnie z umową z dnia 15 maja 2012r. Z tytułu świadczonych usług w toku postępowania egzekucyjnego pełnomocnik dłużniczki wystawił faktury VAT z dnia 1 października 2012r. opiewającą na łączną kwotę 12.300,00 zł, jak również na kwotę 4.920,00 zł (faktury VAT k.84-85).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów:

zarządzenia komornika otwarcia i przeszukania lokalu (k 14), wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wraz z pełnomocnictwem (k 15-17), protokołu k 18), skargi na czynności komornika (k 19-26, 55-67), wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego (k 27-33), postanowienia komornika z dnia 04.06.2012r. (k 34), skargi w trybie art. 759 par.2 kpc (k 35-42), pisma procesowego z dnia 11.06.2012r. (k 43-48), postanowienia SR w Piasecznie z dnia 13.06.2012r. wraz z pismem o doręczeniu (k 49-51), postanowieniu komornika z dnia 21 czerwca 2012r. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego (k 52), zajęcia wierzytelności (k 53), postanowienia komornika z dnia 13.06.2012r. (k 54), postanowienia komornika z dnia 14.08.2012r. (k 68), postanowienia SR w Piasecznie z dnia 14.09.2012r. wraz z pismem o doręczeniu (k 69-70), postanowienia SR dla Warszawy-Woli z dnia 27.07.2012r. wraz z pismem o doręczeniu (k 71-72) wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego (k 73), postanowienia komornika z dnia 19.09.2012r. (k 74), wezwania do zapłaty i korespondencji stron związanych z wezwaniem (k 75-79), umowy o świadczeniu pomocy prawnej na rzecz powódki z dnia 15.05.2012r. (k 80-83), faktur VAT (k 84-85), potwierdzenia przelewu (k 86), wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.02.2002r. (k 95), postanowienia Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2011r. i postanowienia z dnia 04.07.2011r. o nadaniu klauzuli wykonalności (k 96), wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (k 97-99), zeznań pozwanego (k 14) i z dokumentacji znajdującej się w aktach egzekucyjnych Komornika Sądowego przy tut. Sądzie R. W. o sygn. Km 18969/11

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na wyżej wymienionych dowodach z dokumentów, albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione osoby, w stosownej formie.

Postanowieniem z dnia 03 października 2013r. (k 149) Sąd pominął dowód z przesłuchania powódki w charakterze strony w związku z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na termin rozprawy, na który powódka został wezwana do osobistego stawiennictwa – pod rygorem pominięcia dowodu z jej przesłuchania w charakterze strony. (k 130)

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną roszczenia powódki stanowi art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2011 Nr 231 poz. 1376 j.t.)., zgodnie z którym komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika uregulowana w komentowanym przepisie jest odpowiedzialnością deliktową, której przesłanką jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem, bez względu na zawinienie komornika (por. wyrok SN z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 279/09, LEX nr 585901).

Dla przypisania komornikowi odpowiedzialności odszkodowawczej miarodajne są ogólne przesłanki odpowiedzialności deliktowej o której mowa w art. 415 kc. Warunkiem koniecznym odpowiedzialności komornika będzie zatem łączne spełnienie następujących przesłanek: powstanie szkody, zaistnienie zdarzenia wyrządzającego szkodę, adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem ją powodującym.

W konsekwencji uznać należy, iż przesłanka bezprawności oznacza naruszenie przez komornika przepisów prawa, przy czym nie każde naruszenie prawa będzie stanowiło podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, ale jedynie takie, które stanowiło warunek konieczny powstania szkody i którego normalnym następstwem w danych okolicznościach jest powstanie szkody (por. wyrok SN z dnia 7 maja 2010 r., III CSK 243/09, LEX nr 852665; wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2010 r., I ACa 925/10, LEX nr 898665).

W pierwszej kolejności przenosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy wskazać należy, iż zgodnie z art. 776 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei zgodnie z art. 777 § 1. tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

W odniesieniu do powyższego wskazać należy, iż w stanie faktycznym stanowiącym podstawę przedmiotowych rozważań funkcjonowały dwa tytuły egzekucyjne, tj. wyrok zaoczny z dnia 15 lutego 2002r. wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod sygnaturą akt III C 2511/01 zasądzający od J. J. (1) na rzecz B. K. kwotę 50.000,00 zł wraz z odsetkami od dnia 11 października 2001r. oraz zasądzający zwrot kosztów sądowych, zaś drugim z tytułów egzekucyjnych było orzeczenie Sąd Okręgowego z dnia 14 kwietnia 2011r. wydane pod sygnaturą akt III Co 112/10, którym Sąd nadał klauzulę wykonalności wskazanemu uprzednio orzeczeniu w stosunku do małżonka dłużniczki- R. T.. Wskazać w tym miejscu należy, iż wierzyciel przedłożył do Komornika oba wskazane tytuły egzekucyjne, jednakże jedynie orzeczenie z dnia 14 kwietnia 2011r. zostało zaopatrzone w klauzulę wykonalności, a tym samym jedynie ono mogło być uznane, w zgodzie z powyższymi rozważaniami prawnymi, za tytuł wykonawczy stanowiący podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Dlatego też Sąd uznał postępowanie Komornika w postaci wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko J. J. (1) za pozbawione podstaw prawnych, a tym samym spełniające podstawę odpowiedzialności deliktowej komornika jako organu egzekucyjnego.

Jednakże istotną jest kolejna z przesłanek tejże odpowiedzialności, a mianowicie szkoda którą miałaby ponieść powódka niniejszego postępowania na skutek wszczęcia względem niej postępowania Km 18969/11.

Z tytułu podjętych czynności pełnomocnik reprezentujący powódkę w toku postępowania egzekucyjnego wystawił w dniu 1 października 2012r. dwie faktury VAT opiewające na kwotę łączną 17.220,00 zł (k.84-85). Powyższa kwota została uiszczona na rachunek bankowy Kancelarii Adwokackiej (...). Wskazać jednak należy, iż zleceniodawcą transakcji nie była powódka, tylko P. T. (potwierdzenie przelewu k.86). Powódka nie wykazała jaki był stosunek pomiędzy nią, a zleceniodawcą, czy nastąpiły między nimi późniejsze bądź wcześniejsze wzajemne rozliczenia przedmiotowej kwoty. Nie wiadomo czy dokonanie przelewu tej kwoty było darowizną (czy powódka była zobowiązana do zwrotu tej kwoty) czy też np. stanowiło pożyczkę. Powódka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie złożyła żadnych wniosków dowodowych celem wykazania tych okoliczności np. choćby poprzez przesłuchanie w charakterze świadka P. T.. Powódka nie stawiła się też na termin rozprawy w dniu 03.10.2013r. na który została wezwana do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze strony, dlatego też postanowieniem wydanym na rozprawie Sąd pominął dowód z przesłuchania powódki w charakterze strony.

Reasumując powódka J. J. (1) nie wykazała jakoby kwota 17.220,00 zł uszczupliła jej majątek powodując tym samym szkodę tejże wysokości. Powyższe stanowi naruszenie normy art. 6 k.c., zgodnie z którą to na stronie wywodzącej z danego faktu skutki prawne spoczywa ciężar jego udowodnienia.

Powódka nie wykazała jakoby poniosła szkodę, uszczerbek w swoim majątku, a tym samym brak podstaw do uwzględnienia powództwa.

Mając na uwadze powyższe Sąd w pkt. 1. wyroku oddalił powództwo w całości.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.U.2002.163.1349 ze zm.). Na koszty postępowania składało się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 2.400,00 zł oraz opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Łuczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Świderski
Data wytworzenia informacji: